Medzinárodná Liga Polygrafologických Examinátorov

Medzinárodná Liga Polygrafologických Examinátorov (ILPE) sídli v USA a je dobrovoľnou profesionálnou polygrafologickou asociáciou zloženou z kvalifikovaných polygrafologických examinátorov zo sféry privátnej, právnickej ale aj štátnej po celom svete.  Jej cieľom je ochrana verejnosti prostredníctvom verifikácie pravdy.

Pracuje na medzinárodnej úrovni a snaží sa o poskytovanie validných a spoľahlivých prostriedkov verifikácie pravdy a rozvíjanie a ochrana detekcie lži ako vedeckej disciplíny a profesie, ktorá slúži verejným záujmom. ILPE zabezpečuje najvyššiu úroveň profesionality polygrafologických examinátorov nastolenými štandardami etiky, používaných techník a inštrumentov, rovnako ako poskytovaním polygrafologického akreditovaného vzdelávania.

ILPE povzbudzuje šírenie poznania o polygrafológii medzi odborníkmi aj laickou verejnosťou. Umožňuje zvyšovanie vzdelania prostredníctvom kontaktov, článkov, časopisov, diskusií, stretnutí a publikácií. ILPE vyvíja a udržiava spoluprácu s inými medzinárodnými polygrafologickými asociáciami. ILPE je oddaná vo vzdelávaní verejnosti o pozitívnom dopade a výhodách polygrafu.

Členstvo v ILPE je privilégium. Členom sa môže stať len človek, ktorý ukončí špeciálne polygrafologické vzdelanie akreditované ILPE  alebo APA (American Polygraph Association).

Je nutné aby člen dodržiaval etický kódex ILPE a taktiež sústavu Štandardov práce podľa ILPE.